Projektrapporter

 

Bedre cricketdommere nu - et udvalg i DCF


Dato: 14. december 2003

Til: Alle cricketspillere i Danmark

Fra: Bjarne K. Jensen

Vedr.: Årets dommerstatistik 2003

Hermed offentliggøres den første dommerstatistik nogensinde i DCF 50 årige historie. Det er aldrig sket tidligere. Dommerstatistikken er bedømt subjektivt alene udfra egne observationer som leder af dommerprojektet og dommeransætter i årets løb. Der er sat en ”grænse” ved mindst fem kampe som dommer, for ikke at udsende en liste på i alt 46 dommere, som har været aktive og deltaget i sæsonen 2003. Og det skal bemærkes, at der ikke er medtaget dommerbedømmelser, for dem gider hovedparten af klubberne i eliterækken og 1. division jo ikke at udfylde efter kampene, så de må vente til senere ...

Mest aktive dommer har været Johan Luther, og det kommer vel ikke som den allerstørste overraskelse for de fleste. Johan Luthers indsats har over en meget lang årrække faktisk været meget konstant og høj, og han må vel nok betegnes som en af Danmarks allerbedste cricketdommere gennem tiderne.

Videre er det vel heller ikke overraskende for de fleste, at dommerprojektets medlemmer trækker hovedparten af læsset.  Her er blot tale om stort engagement og en stor glæde ved at opleve cricket inde på banen i stedet for bare passivt at se til fra tilskuerrækkerne.

Priskategorien årets største indsats falder til tre personer, nemlig Bent Nielsen, Jørgen E. Pedersen og Michael Mølsted Andersen. Bent Nielsens store indsats vest for Storebælt fortjener stor ros, og det kan også læses af de bedømmelser, som er blevet indsendt på ham. Øst for Storebælt har Jørgen E. Pedersen, også kendt som ”Klatten” (hans far var maler og der var flere i klassen som hed Jørgen) igen i år trukket et stort læs, og det skal han have stor tak for. Den tredje prisvinder er en helt ny cricketdommer, Michael Mølsted Andersen, som gennem en utroligt flot og fleksibel indsats har medvirket til, at DCF har kunne stille med neutrale dommere i mange 1. divisionskampe. Tak til jer alle tre for jeres flotte indsats. Her følger de tørre tal:

Dommer Kampe
Johan Luther 29
Torsten Ørhøj 23
Jørgen E. Pedersern 21
Bjarne K. Jensen 17
Thomas Kentorp 14
Niels Bagh 13
Michael Mølsted Andersen 12
Bent Nielsen 11
Niels Bindslev 10
Lars Bo Nielsen 10
Shafqat Riaz 9
Jeyarangan Arumugam 9
Sajjad Nazir 9
Mohammad Abbas 7
Akhtar Cheema 7
Henning Jensen 7
Tim K. Jensen 6

Kommentarer til statistikken modtages gerne på dommerprojekt hjemmesiden: www.bedrecricketdommere.nu, hvor interesserede også kan læse om dommeruddannelsestilbud, se kampoversigten for 2003, læse artikler for cricketdommere o.lign.

Vel mødt til en ny sæson i 2004, og dansk cricket kan altid bruge interesserede cricketdommere …


Dato: 26. oktober 2003

Til: Alle cricket-interesserede i Danmark

Fra: Bjarne K. Jensen, Leder af DCF Dommerprojekt

Vedr.: Dansk Cricket-Forbund - Dommerprojekt rapport 2003


INDLEDNING

Dommerprojektet fortsatte også under 2003 som projekt, og har nu kørt i to år, og der sker stadigvæk fremskridt. Projektet er blevet meget synligt i den danske cricketbevidsthed, og det opleves, at man har store forventninger til den videre udvikling.

UDDANNELSE

Første uddannelsesforløb DCF dommeruddannelse trin 1 blev afviklet i APR. 2003 i Idrættens Hus i København og forløb tilfredsstillende. Indholdet af dommeruddannelse trin 1 var  passende og modulopbygningen passer godt til danske forhold. Prøvevirksomheden forløb mindre tilfredsstillende, da projektet savner erfaring på dette område, men det vil søges forbedret inden kurset i NOV. 2003.

Der blev afviklet en klubaften i Skanderborg, hvor Lars Bo Nielsen og Peter Power holdt orientering og gav eksempler på prøver i cricketlovene. Tilbagemeldingen fra Skanderborg var meget positiv.

Det er planlagt, at DCF dommeruddannelse trin 1 afvikles i Skanderborg NOV. 2003, hvor de jyske klubber så får muligheden for at få uddannet nogle dommere. Foreløbig kan der konstateres en manglende interesse. Der vil blive rettet henvendelse direkte til de jyske elite- og 1. divisionsklubber.

INTERNATIONALE OPGAVER

Årets opgaver er primært blevet varetaget af projektgruppens medlemmer, dog har alle tre ECC turneringer på dansk jord kun kunnet foregå ved stor hjælp og indsats fra de lokale dommere. Der har været stor interesse og opbakning blandt dommerne til disse ECC turneringer, og dommerne tager disse som en stor udfordring. Samtidig danner disse ECC turneringer på dansk jord også grundlag for at samle et antal dommere over en forlænget weekend og benytte lejligheden til at skole og træne disse dommere.

Dommerprojektet deltog aktivt ved ECC Indendørsturneringen i FEB 2003 i Herning, og oplevede her en noget mærkelig optræden fra de styrende ECC deltagere, der ikke kunne acceptere ”lokal styring” og gennemførelse af dette stævne.

Niels Bagh har deltog i JUL 2003 ved ECC U19 turneringen i Holland, og han fik og dømte den såkaldte finalekamp mellem Skotland og Irland. En stor cadeau til hans indsats.

Dommerprojektet medvirkede til afvikling af to turneringer, nemlig ECC U17 på Mors og ECC U13 på Svanholm Park. Begge blev afviklet med stor succes og der blev uddelt ros til dommerne fra landenes side for afviklingen af kampene med fokus på ensartethed og stabilitet.  De to landskampe mod Holland på Svanholm Park forløb ligeledes uden problemer. Der har været ydet dommerstøtte til en del DCF ungdomskampe. Der var også dansk dommer deltagelse i C&G turneringen, og igen her en god opgave, hvor Johan Luther deltog og havde en god oplevelse trods et hårdt rejseprogram.

Endelig er ungdomsslutspil og op- og nedrykningskampe her de seneste to uger forløbet meget tilfredsstillende, igen således at de deltagende hold her har mærket projektet træde i karakter.

DOMMERNE

Enkelte af de nyuddannede dommere fra APR. 2003 har påtaget sig mange dommeropgaver, og det påskønnes meget. Her skal specielt fremhæves Michael Mølsted Andersen, som har ydet en særlig stor indsats.

Det skal bemærkes, at dommerne vokser i bevidsthed, når de modtager uddannelse, og derved bliver standarden forbedret. Dette forhold gælder også ældre dommere.

Der har været meget få disciplinærsager i årets løb, men det er ikke ensbetydende med at der hersker ro og orden på banen. Det opleves generelt, at dommerne accepterer for meget sledging, dårlig opførsel o. lign. under kampene. Der skal ikke herske tvivl om at tonen på kort og mellemlangt sigt vil blive skærpet, således at man kommer de fleste unoder til livs. Under sæsonen er det konstateret, at der blandt enkelte klubbers spillere hersker stor uvidenhed og manglende kendskab til de mest basale af cricketlovene, og man oplever her stor fortvivlelse, når det så viser sig at man ikke har ret.

KLUBBERNE

Specielt blandt enkelte af eliterækkens klubber har projektet oplevet manglende støtte og opbakning til dommerbedømmelsessystemet. Dette forhold til trods for at enkelte klubber har været involveret i disciplinærsager, hvor man usagligt har klaget over dommeres indsats, men samtidig kan konstatere, at man ikke anvender det anviste dommerbedømmelsessystem.

Klubberne har forventninger om at DCF stiller med gode dommere, men vil ikke yde en indsats for at gøre dommerne bedre gennem at give bedømmelser. Samtidig med at projektet derved mangler et redskab til at forbedre dommerstandarden. Hård kritik af enkelte dommere, men samtidig anvender man ikke bedømmelsessystemet.

Der har fra specielt de jyske klubber været fremført kritik af dommeransættelsen henset til høje transportudgifter, men samtidig konstateres der dog tilfredshed, når så kampene er blevet gennemført med f.eks. københavnske dommere i Jylland. Man er her nødt til at gøre op med et tabu, nemlig at man tidligere har oplevet at to jyske dommere fra samme by, som kører til en anden by, opkræver dobbelt kørselsgodtgørelse. Der er fremsendt et forslag til hvordan finansiering af klubbernes dommertransportudgifter kan finde sted, men det er op til DCF bestyrelse at træffe beslutningen.

Videre savnes der en debat internt i klubberne om hvorledes man her kan være medvirkende til at løse de manglende dommere. Med andre ord, klubberne har de dommere, som fortjener.

PROJEKTET INTERNT

Alle medlemmer har ydet et stort arbejde under årets løb, og der er blevet udvekslet mange ideer, tanker og forslag omkring hvordan vi kan bringe projektet videre.

Projekthjemmesiden: www.bedrecricketdommere.nu kører særdeles flot, og der ydes en stor indsats af specielt Lars Bo Nielsen for at få denne til at fungere. Hele sommeren har hjemmesiden været anvendt til offentliggørelse og opdatering af dommerplanen. Der har været enkelte henvendelser, som alle er blevet besvaret løbende.

Ansvaret for dansk fortolkning af cricketlovene skal være placeret i projektet, og her ønsker vi at der træffes og offentliggøres en beslutning.

PERSPEKTIVER

Der har i projektgruppen været en intern diskussion om, hvorvidt man skal fortsætte som projekt eller foreslå DCF bestyrelse, at man etableres som et fast udvalg, der nedsættes efter bestyrelsens nærmere bestemmelse og beslutning. Der er fordele og ulemper ved at fortsætte som projekt og fordele, og ulemper ved at blive nedsat som fast udvalg. Hovedstemningen blandt projektgruppens medlemmer er, at så længe vi ikke har fået uddannet flere dommere, så vil det være lettere at fortsætte dette prioriterede arbejde i projekt-regi.

Under 2004 skal der gennemføres mindst to DCF dommeruddannelse trin 1 kurser, således at man på længere sigt kan arbejde mod at udvikle et trin 2 kursus.  Projektet ønsker fortsat at udnytte uddannelsestilbud stillet til rådighed og finansieret af ECC nemlig både et ACU&S level 1 kursus og et ACU&S Overseas kursus.

Der vil tillige blive gennemført klubbesøg afhængigt af behov og efterspørgsel.

Dommerprojektet ønsker dansk dommer deltagelse ved følgende kommende arrangementer under 2004: Fortsatte ECC turneringer afviklet i Danmark,  ECC indendørsturneringen i Holland samt ECC seniormesterskabet i Holland. Endelig vil der formentlig også igen blive udpeget en dommer til C&G turneringen 2005’s indledende runde.

SAMMENFATNING

Det går bedre og det opfattes at dommerprojektet står stærkt i det danske cricketbillede, men der skal stadigvæk arbejdes med klubbernes indstilling herunder det basale kendskab til cricketlovene samt indstillingen til kampenes gennemførelse lader stadigvæk noget tilbage at ønske.

(sign.)

Bjarne K.Jensen

Leder af DCF dommerprojekt 2003


Dato: 30. september 2003

Til: Alle cricketspillere i Danmark

Fra: Bjarne K. Jensen, DCF Dommeransætter 2003

Vedr.: Dansk Cricket-Forbund - Dommeransætter rapport 2003

INDLEDNING

Inden sæsonen stod DCF med et pludseligt opstået problem, da begge hidtidige honoraransatte dommeransættere i henholdsvis Vest og Øst ikke længere ønskede at fortsætte deres arbejde. Og eftersom der var meget kort tid til sæsonstarten fik jeg tilbuddet om at påtage mig dommeransætterarbejdet. Jeg skal her understrege, at som dommeransætter for DCF modtager jeg honorar (kr. 10.000), således at arbejdet altså ikke er ulønnet og frivilligt. Men det skal også nævnes, at det faktisk er et noget krævende og udfordrende arbejde, idet der ligger en meget konkret opgave med at skaffe dommere til kampene i Eliterækken og 1. division.

ÅRETS FORLØB

Desværre var turneringsplanen i forhold til tidligere år noget forsinket, således at den endelig spilleplan først forelå i begyndelsen af april måned. Men arbejdet blev startet op ved at sende interesserede dommere og spillere en spilleoversigt for henholdsvis Vest og Øst for Storebælt, hvor den enkelte dommer så kunne fremsende en liste over de kampe som man ønskede at dømme. Efter at alle personlige dommerønsker var modtaget, blev der så udarbejdet en dommerplan, som blev offentliggjort on-line på DCF dommerprojekt hjemmeside www.bedrecricketdommere.nu. Alle interesserede dommere og spillere kunne herefter se denne dommerplan, der næsten dagligt blev løbende opdateret og ajourført. En stor TAK til hjemmesidens webmaster, Lars Bo Nielsen, for hans store arbejde for dommerne har et godt arbejdsredskab.

Meget få dommere uden on-line forbindelse modtog deres kampe via brev, og kvitterede ved at ringe tilbage. I det hele taget har anvendelsen af on-line formidling af dommerplanen vist sig at være meget hensigtsmæssig, idet det er min opfattelse at breve fremsendt til både dommere og klubber ofte bliver forlagt, og derved ikke bliver modtaget af den rette person, som man ønsker skal få oplysningerne. Der er ingen tvivl om, at on-line formidling af dommerplanen har fungeret tilfredsstillende for klubberne, hvor man hurtigt kunne skabe sig et overblik over hvilke dommere, som skulle dømme deres kampe.

Efter at dommerplanen var blevet offentliggjort i slutningen af april måned, blev der udsendt til dommerbrev til samtlige dommere indeholdende DCF turneringsreglement (”Den Grønne”), dommerkort, dommerbedømmelsesskemaer samt skema til disciplinær indberetning. Omkring udsendelse af breve med materiale til dommerne skal der lyde en stor TAK til Knud Kruse på DCF kontoret, som altid hurtigt har formidlet disse.

DOMMERNE

Allerede fra starten var der etableret direkte og personlig kontakt (ofte via on-line) til mange interesserede dommere, og tilbagemeldingerne har kun været positive, hvilket også har gjort dommeransætter arbejdet lettere.

Endda var der enkelte dommere, som klagede over, at de ikke fik alle deres dommerønsker opfyldt, men så havde man stået i den situation, at flere dommere ingen kampe havde fået. Så derfor til de meget aktive cricketdommere: Der skal også være plads til de andre. Hovedprioriteringen af fordeling af de, efter min mening, bedste dommere skete ved vægt på eliterækken, således at man generelt i denne række ville få den samme gruppe af dommere til at dømme hovedparten af kampene. Det ville samtidig skabe grundlaget for en mere stabil og ensartet opfattelse for spillerne.

Jeg er bekendt med, at der i ganske få tilfælde kun har været én dommer til en kamp, og det skyldes i de fleste tilfælde, at en klub ikke har kunnet stille med en klubleder og/eller spiller. Der har været et tilfælde, hvor en dommer meldte afbud på grund af sygdom. Men igen her har det været min opfattelse, at man praktisk har løst opgaven og spillet kampen med én dommer uden problemer.

Der skal lyde en stor TAK til de mange frivillige dommere, som under årets løb har medvirket til at cricketsæsonen rent faktisk efter min opfattelse er forløbet meget tilfredsstillende.

KLUBBERNE

Efter at dommerplanen var blevet gjort færdig med alle de frivillige dommere, resterede der et antal kampe primært i 1. division, hvor det ikke var muligt at skaffe frivillige dommere. Disse kampe blev ligeligt fordelt mellem alle klubber i både eliterækken og 1. division, således at klubberne blev pålagt at stille med dommere her. Kontakten til klubberne skete for hovedpartens vedkommende ved personlig kontakt (opringning) og derefter igen ved anvendelse af on-line formidling af dommeropgaverne. Dette forhold har fungeret, men det opleves frustrerende, at enkelte klubber på det nærmeste har opgivet på forhånd i forhold til at påtage sin disse meget få dommeropgaver. Men for hovedparten af kampene lykkedes det rent faktisk, at få dommere til disse kampe. Jeg er bekendt med, at det har vagt opmærksomhed, at jeg selv tre gange i løbet af året er taget til Jylland for at løse dommeropgaver specielt i eliterækken, men det er min klare holdning, at jeg vil hellere påtage mig og anvende min egen fritid til at få løst disse dommeropgaver, end at uddelegere opgaverne og så bagefter modtage klager fra klubberne over at standarden er for ringe. Generelt er det min klare opfattelse, at klubberne i år har oplevet dommeropgaverne som mindre belastende, eftersom de fleste kampe blev besat af frivillige dommere.

Jeg har under året kun oplevet en negativ episode, hvor en beruset cricketspiller gav udtryk for hans negative holdning til min person og mit arbejdet som dommeransætter.

Hovedindtrykket har været meget positivt, og jeg oplever, at både klubledere og spillere giver udtryk for at der sker noget positivt omkring dommeransættelse.

SAMMENFATNING

Det er blevet påskønnet fra flere klubbers og spilleres side, at de nu mærker at der sker noget omkring dommeransættelse, således at man oplever mere stabilitet og ensartede dommere gennem at det hovedsagligt er de samme dommere, som dømmer på det højeste niveau.

Jeg er bekendt med, at meget få klubledere og spillere ikke kan acceptere at jeg har dobbeltrollen som leder af DCF dommerprojekt samtidig med at jeg tillige er honoraransat dommeransætter, men ikke desto mindre har jeg kun oplevet denne cricketsæson som meget positiv. Jeg stiller gerne opgaven som honoraransat dommersætter til rådighed for bestyrelsen, således at hvis der er andre interesserede, så skal de være velkomne til at påtage sig opgaven. 

       (sign.)

Bjarne K.Jensen

DCF dommeransætter 2003


Ønsker du at kommentere rapporten, så skriv til Dommerprojektet <--- klik her..

Opdateret: 26.12.04

 

 

 

Der anbefales en skærmopløsning på 1024 x 768