Loven § 1 til 10

 

Bedre cricketdommere nu - et udvalg i DCF

§1 SPILLERNE

1. Antal spillere
En kamp spilles mellem to hold på hver elleve spillere, hvoraf én skal være anfører.
Er man enig om det kan en kamp spilles mellem hold, der består af flere eller færre end elleve spillere, men der må aldrig være flere end elleve spillere i marken.

2. Navngivning af spillerne
Før lodtrækningen skal hver anfører skriftligt meddele én af dommerne navnene på sine spillere. Efter at navnene på spillerne er afleveret til dommerne, må ingen spiller udskiftes uden samtykke fra det andet holds anfører.

3. Anføreren
Når som helst anføreren ikke er til rådighed, skal en stedfortræder handle på hans vegne.
(a) Hvis anføreren ikke er til stede på det tidspunkt, hvor lodtrækningen skal foretages, har stedfortræderen ansvaret for at meddele navnene på spillerne, hvis dette ikke allerede er gjort, samt for lodtrækningen. Se endvidere stk. 2 ovenfor samt §12.4 (Lodtrækningen).
(b) Efter lodtrækningen skal stedfortræderen være én af de navngivne spillere.

4. Anførernes ansvar
Det er anførernes ansvar at sikre, at kampen til enhver tid gennemføres i henhold til såvel spillets ånd og traditioner, samt spillets Love. Se endvidere Indledningen - spillets ånd og §42.1 (Fair og unfair spil - anførernes ansvar).

§2 MARKRESERVER OG LØBERE

GÆRDESPILLER ELLER MARKSPILLER FORLADER BANEN,
GÆRDESPILLER TRÆKKER SIG TILBAGE og
GÆRDESPILLER PÅBEGYNDER SIN INNINGS

1. Markreserver og løbere
(a) Hvis dommerne er overbevist om, at en spiller er blevet skadet eller er blevet syg efter spillerne er navngivet, skal dommerne tillade at
- (i) en markreserve fungerer i stedet for ham i marken
- (ii) han får en løber når han er ved gærdet.
Enhver skade eller sygdom, som indtræffer efter spillerne er navngivet inden kampens afslutning, skal accepteres, uanset om spillet er i gang eller ej.
(b) Dommerne kan skønsmæssigt acceptere andre grunde til at tillade en markreserve eller en løber for en gærdespiller ved begyndelsen af kampen eller på et hvilket som helst efterfølgende tidspunkt.
(c) En spiller, som ønsker at skifte skjorte, støvler mv., skal forlade banen mens dette gøres. Der må ikke indsættes en markreserve i hans sted.

2. Indsigelser mod markreserver
Modstanderholdets anfører har ingen ret til at gøre indsigelse mod nogen spiller som markreserve på banen, eller mod dennes placering i marken. Dog kan ingen markreserve fungere som keeper. Se stk. 3 nedenfor.

3. Begrænsninger af en markreserves funktion
En markreserve må ikke spille ved gærdet, kaste, virke som keeper eller fungere som anfører i marken.

4. En spiller som har haft en reserve til at fungere for sig
En spiller må spille ved gærdet, kaste eller stå i marken, selv om en reserve har fungeret for ham tidligere i kampen.

5. Markspiller fraværende eller forlader banen
Hvis en markspiller undlader at træde ind på banen sammen med holdet ved begyndelsen af kampen eller på et senere tidspunkt, eller forlader banen under en del af spillet
(a) skal kastedommeren informeres om årsagen til markspillerens fravær
(b) må markspilleren ikke træde ind på banen under spillet uden kastedommerens tilladelse. Se stk. 6 nedenfor. Kastedommeren skal give en sådan tilladelse, så snart det er hensigtsmæssigt.
(c) hvis markspilleren har været fraværende i 15 minutter eller længere, må han ikke kaste efter sin tilbagekomst, se dog (i), (ii) eller (iii) nedenfor, før han har været tilbage på banen i mindst så lang spilletid, som han var fraværende.
- (i) Fravær eller straf for fraværstiden overføres ikke til næste spilledag
- (ii) Hvis en innings frafaldes eller modstanderne sendes til gærdet igen og et hold derfor er i marken i to på hinanden følgende innings, skal denne restriktion under forbehold (i) ovenfor om nødvendigt overføres til den anden af de to innings, men skal ikke derudover overføres til en ny innings
- (iii) Spilletid som mistes på grund af en ikke-programsat pause, regnes som tid på banen for enhver markspiller, som træder ind på banen ved spillets genoptagelse. Se §15 (Pause).

6. Markspiller vender tilbage uden tilladelse
Hvis en markspiller træder ind på banen under spillet i modstrid med stk. 5 (b) ovenfor og kommer i kontakt med bolden, mens den er i spil
- (i) skal bolden øjeblikkeligt råbes og markeres død og kastedommeren skal tildele 5 strafpoint til gærdeholdet.
Bolden skal ikke tælles med i overen. Se §42 Stk. 17 (Strafpoint)
- (ii) skal kastedommeren underrette den anden dommer, anføreren for markholdet, gærdespillerne og så snart det er hensigtsmæssigt, anføreren for gærdeholdet om årsagen til denne handling
- (iii) skal begge dommere indberette hændelsen så snart som muligt til markholdets ledelse samt til den cricketmyndighed, der har ansvaret for kampens afvikling og som skal tage de skridt mod anføreren og den implicerede spiller, som findes passende.

7. Løber
Den spiller, der benyttes som løber for en gærdespiller, skal være en af gærdeholdets spillere og skal, hvis muligt, allerede have været ved gærdet i samme innings. Løberen skal være iført tilsvarende ydre beskyttelsesudstyr som den tilskadekomne gærdespiller, samt bære et bat.

8. Overtrædelse af Lovene af en gærdespiller som har en løber
(a) En løber er underkastet Lovene. Han betragtes som en gærdespiller, bortset fra når særlige regler gælder for hans rolle som løber. Se stk. 7 ovenfor samt §29.2 (Hvornår er gærdespilleren inden for en slaggrænse).
(b) En gærdespiller, som har en løber, straffes for løberens eventuelle overtrædelser af Lovene, som om gærdespilleren selv havde overtrådt dem. Især vil gærdespilleren være ude, hvis løberen er ude iht. §33 (Rørt bold), §37 (Hindret markspil) eller §38 (Løbet ud).
(c) Når en gærdespiller med en løber er slåer, forbliver han underkastet Lovene og kan idømmes den straf, som overtrædelse af Lovene medfører.
Endvidere vil gærdespilleren, hvis han er uden for slaggrænsen, når gærdet brydes i keeperens ende, være ude som følge af §38 (Løbet ud) eller §39 (Stokket ud), uanset løberens eller ikke-slåerens position. Hvis han dømmes ude på denne måde, vil de point, der er opnået forinden af løberen og ikke-slåeren ikke tælle. Imidlertid vil straffen for en ’fejl bold’ eller ’udenom’ stadig gælde sammen med andre strafpoint, som begge hold kan tildeles, når bolden er død. Se §42.17 (Strafpoint)
(d) Når en gærdespiller med en løber er ikke-slåer
- (i) forbliver han underkastet §33 (Rørt bold) og §37 (Hindret markspil), men er ellers ude af spillet
- (ii) skal han stå hvor leg-dommerens anviser ham plads for ikke at forstyrre spillet
- (iii) vil han, uanset (i) ovenfor, være underlagt den straf, som Lovene foreskriver, hvis han begår en handling, som er unfair.

9. Gærdespiller forlader banen eller trækker sig
En gærdespiller kan når som helst trække sig. Dommerne skal informeres om årsagen til, at gærdespilleren trækker sig inden spillet genoptages.
(a) Hvis en gærdespiller trækker sig på grund af sygdom, skade eller anden uundgåelig årsag, er han berettiget til at genoptage sin innings iht. pkt. (c) nedenfor. Hvis han, uanset årsag, ikke genoptager sin innings, skal den noteres i regnskabet som ’Trukket - ikke ude’.
(b) Hvis en gærdespiller trækker sig af andre årsager end nævnt i pkt. (a) ovenfor, kan han kun genoptage sin innings med samtykke fra modstandernes anfører. Hvis han, uanset årsag, ikke genoptager sin innings, skal den noteres i regnskabet som ’Trukket -  ude’.
(c) Hvis en gærdespiller, efter at havde trukket sig, genoptager sin innings, kan dette kun lade sig gøre enten ved et gærdefald eller hvis en anden gærdespiller trækker sig tilbage.

10. Påbegyndelse af en gærdespillers innings
Bortset fra begyndelsen af holdets innings vil en gærdespillers innings blive betragtet som påbegyndt, når han træder ind på banen, under forudsætning af, at der ikke er råbt „tid". En åbningsgærdespillers innings, samt en ny gærdespillers innings efter genoptagelse af spillet efter råbet „tid", påbegyndes ved råbet „spil".

§3 DOMMERNE

1. Udnævnelse og tilstedeværelse
Før kampen skal der udpeges to dommere, som fra hver sin ende skal lede kampen med fuldstændig upartiskhed i overensstemmelse med Lovene. Dommerne skal være tilstede på banen og melde sig til banens ledelse mindst 45 minutter før spillets programsatte starttidspunkt..

2. Udskiftning af en dommer
En dommer må ikke udskiftes i løbet af kampen medmindre der foreligger ganske særlige omstændigheder, medmindre han bliver syg eller skadet. Hvis dommeren skal udskiftes, må afløseren kun virke som leg-dommer, hvis ikke anførerne er enige om at han kan tage det fulde ansvar som dommer.

3. Aftale med anførerne
Før lodtrækningen skal dommerne
(a) forvisse sig om spilletiden og træffe aftale med anførerne om
- (i) hvilke bolde der skal bruges under kampen. Se §5 (Bolden)
- (ii) placering og varighed af drikke- og spisepauser. Se §15 (Pauser)
- (iii) banens grænse samt hvor mange points et grænseslag skal tælle. Se §19 (Grænseslag)
- (iv) ethvert særligt forhold som påvirker kampens afvikling.
(b) underrette regnskabsførerne om de aftaler der er indgået iht. (ii), (iii) og (iv) ovenfor.

4. Underretning af anførerne og regnskabsførerne
Før lodtrækningen skal dommerne være indbyrdes enige om og underrette begge anførere og regnskabsførere om
- (i) hvilket ur eller armbåndsur samt reserveur, der skal bruges under kampen
- (ii) om der er forhindringer på banen, som skal betragtes som en grænse. Se §19.1.(c) (Grænser).

5. Gærderne, slaggrænsen og grænserne
Før lodtrækningen og under kampen skal dommerne være sikre på at
- (i) gærderne er rigtigt opstillede. Se §8 (Gærderne)
- (ii) slaggrænsen og øvrige markeringer er opmærket korrekt. Se §9 (Kastegrænser, slaggrænser og sidelinier)
- (iii) markeringen af afgrænsningen af banen opfylder kravene i §19.2 (Grænsedragning og markering) .

6. Kampens afvikling, rekvisitter og udstyr
Før lodtrækning og under kampen skal dommerne sikre sig at
(a) spillet afvikles i nøje overensstemmelse med Lovene
(b) de benyttede rekvisitter overholder kravene i §5 (Bolden) og §6 (Battet) sammen med enten §8.2 (Gærdernes størrelse) og §8.3 (Overliggerne)  eller hvor det er passende §8.4 (Ungdomscricket)
(c) ingen spiller bruger udstyr som ikke er tilladt. Se Appendiks D
(d) keeperens handsker opfylder kravene i §40.2 (Handskerne).

7. Fair og unfair spil
Dommerne alene afgør om spillet er fair eller unfair.

8. Banens egnethed, vejr og lys
Dommerne afgør endeligt om banen, vejret og lyset er egnet til spil. Se pkt. 9 nedenfor og §7.2 (Pitchens egnethed for afvikling af kampen).

9 Afbrydelse af spillet på grund af dårlige bane-, vejr- eller lysforhold
(a)
- (i) Alle henvisninger til banen indbefatter også pitchen. Se §7.1 (Pitchens areal).
- (ii) I henhold til denne lov og §15.9.(b).(ii) (Drikkepauser) kan kun gærdespillerne ved gærdet være stedfortrædere for deres anfører.
(b) Når som helst begge dommere bliver enige om, at bane-, vejr- eller lysforhold er uegnet til spil, skal de informere begge anførere herom og, medmindre
- (i) begge anførere er enige om at fortsætte, om at påbegynde eller at genoptage spillet under uegnede bane-, vejr- eller lysforhold, eller
- (ii) gærdeholdet på trods af dårlige lysforhold ønsker at fortsætte, påbegynde eller genoptage spillet, skal de afbryde spillet eller undlade at starte spillet eller undlade at genoptage spillet.
(c)
- (i) Efter det er aftalt at spille under dårlige bane- eller vejrforhold, kan begge anførere appellere over forholdene til dommerne, inden der næste gang råbes „tid". Dommerne skal kun give medhold i en sådan appel, hvis efter deres mening, forholdene, som den oprindelige beslutning er bygget på, er de samme eller at forholdene er blevet værre.
- (ii) Anføreren for gærdeholdet kan appellere mod lyset til dommerne efter en beslutning om at fortsætte spillet i utilstrækkeligt lys, før der næste gang råbes „tid". Dommerne skal kun give medhold i en sådan appel, hvis efter deres mening, forholdene, som den oprindelige beslutning er bygget på, er de samme eller at forholdene er blevet værre.
(d) Hvis dommerne på noget tidspunkt er enige om at bane-, vejr- eller lysforhold er så dårlige, at der er en åbenbar og forudseelig risiko for spillernes eller dommernes sikkerhed, således at det ville være urimeligt eller farligt at lade spillet fortsætte, skal dommerne uanset pkt. b(i) og b(ii) ovenfor straks afbryde spillet eller undlade at påbegynde eller genoptage spillet. Dommerne alene afgør om forholdene er så dårlige, at en sådan afbrydelse er berettiget.

Alene det forhold at græsset og bolden er våd og glat, berettiger ikke til at betragte forholdene som urimelige og farlige. Hvis dommerne mener, at banen er så våd og glat, at det fratager kasteren muligheden for et rimeligt fodfæste, den frie bevægelse for markspillerne eller muligheden for at gærdespillerne kan udføre deres slag eller løbe mellem gærderne, så skal forholdene betragtes som så dårlige, at det vil være urimeligt at gennemføre spillet.
(e) Når der er en afbrydelse i spillet, er det dommernes ansvar at overvåge forholdene. De skal foretage passende inspektioner alene uden ledsagelse af spillere eller officials. Straks efter dommerne er enige om, at forholdene tillader spil, skal de meddele spillerne, at kampen skal genoptages.
(f) Hvis spillet er i gang forud for en aftalt pause, skal spillet genoptages efter pausen, medmindre dommerne er blevet enige om, at forholdene er eller er blevet utilstrækkelige eller farlige. Hvis dommerne bliver enige, skal de gennemføre proceduren i pkt. (b) eller (d) ovenfor, hvor det er passende, uanset om der har været en aftale mellem anførerne om at fortsætte eller der har været nogen appel fra begge anførere mod forholdene forud for pausen.
10. Usædvanlige omstændigheder
Dommerne kan efter eget skøn implementere procedurerne i stk. 9 ovenfor af andre grunde end bane-, vejr- eller lysforhold, hvis usædvanlige omstændigheder berettiger dette.
11. Hvor skal dommerne stå
Dommerne skal stå hvor de bedst muligt kan se alt, som de skal træffe afgørelse om. Forudsat dette afgørende hensyn er opfyldt, skal kastedommeren stå således, at han ikke vanskeliggør hverken kasterens tilløb eller slåerens udsyn.
Leg-dommeren kan vælge at stå på off-siden i stedet for on-siden, forudsat at han informerer markholdets anfører, slåeren samt den anden dommer herom.
12. Dommerne skifter ende
Dommerne skal skifte ende når hvert hold har fuldført én innings. Se §14.2 (Frafald af en innings).
13. Rådslagning mellem dommerne
Alle meningsforskelle skal afgøres af dommerne. Dommerne skal, når situation kræver det, rådføre sig med hinanden. Se også §27.6 (Dommernes rådslagning).

14. Signaler

(a)
Dommerne skal bruge følgende signaler:

(i) Signaler når bolden er i spil

- Død bold: ved med svingende bevægelser at krydse hænderne under hoftehøjde.
- Fejl bold: ved at strække en arm vandret ud til siden.
- Ude: ved at løfte pegefingeren over hovedet. (Hvis det er ’ikke ude’ skal dommeren råbe ’not out’).
- Udenom: ved at strække begge arme vandret ud til siden.
- Når bolden er død, skal ovennævnte signaler med undtagelsen af signalet ’Ude’, gentages overfor regnskabsførerne.
- Signalerne nedenfor skal kun markeres overfor regnskabsførerne, når bolden er død:

(ii) Signaler når bolden er død

- Grænseslag 4: ved at føre en arm fra side til side og afslutte med armen tværs over brystet.
- Grænseslag 6: ved at strække begge arme i vejret over hovedhøjde.
- Bye: ved at løfte en åben hånd i vejret over hovedhøjde.

5 Strafpoint til gærdeholdet:
- Ved en gentagen berøring af en skulder med den modsvarende hånd.
5 Strafpoint til markholdet:
- Ved at placere en hånd på den modsvarende skulder.
Sidste time begynder:
- Ved at pege på et løftet håndled med den anden hånd.
Leg bye:
- Ved at berøre et løftet knæ med hånden.
Ny bold:
- Ved at holde bolden løftet over hovedhøjde.
Tilbagekald sidste signal:
- Ved samtidig at røre begge skuldre med den modsvarende hånd.
Løb for kort:
- Ved med bøjet arm at røre samme skulder med fingerspidserne.

(b)
Dommerne skal vente indtil det enkelte signal er blevet bekræftet af en regnskabsfører, før han kan tillade at spillet fortsætter.

15. Regnskabets korrekthed
Rådslagning mellem dommerne og regnskabsførerne om uoverensstemmelser er væsentlig. Dommerne skal sikre sig at scorede antal point, antallet af gærdefald samt, hvor det er aktuelt, antallet af kastede overe er korrekt noteret i regnskabet. Dommerne skal være enige med regnskabet mindst ved hver pause, dog ikke drikkepauser, samt ved kampens afslutning. Se i §4.2 (Regnskabets korrekthed), §21.8 (Resultatets korrekthed) og §21.10 (Resultat kan ikke ændres).

§4 REGNSKABSFØRERNE

1. Udnævnelse af regnskabsførere
Der skal udnævnes to regnskabsførere til at notere alle point, der bliver scoret, alle gærdefald og, hvor det er aktuelt, antallet af overe, der kastes.

2. Regnskabets korrekthed
Regnskabsførerne skal jævnligt afstemme deres regnskab indbyrdes for at sikre overensstemmelse. De skal være enige med dommerne ved hver pause undtagen drikkepauserne samt ved slutningen af kampen om antallet af scorede point, antallet af gærdefald samt hvor det er aktuelt, antallet af kastede overe. Se §3.15 (Regnskabets korrekthed).

3. At bekræfte modtagelsen af signaler
Regnskabsførerne skal bekræfte alle instrukser og signaler afgivet til dem fra dommerne. De skal straks bekræfte modtagelsen af hvert enkelt signal.

§5 BOLDEN

1. Vægt og størrelse
En ny bold må ikke veje mindre end 155,9 gram (5½ ounces) og ikke mere end 163 gram (5 ¾ ounces). Dens omkreds må ikke være mindre end 22,4 centimeter (8 13/16 tommer) og ikke større end 22,9 centimeter (9 tommer).

2. Godkendelse og kontrol af bolde
(a) Alle bolde, der skal bruges i en kamp og som er godkendt af dommerne og anførerne forud for kampens start, skal være i dommernes besiddelse før lodtrækningen og skal forblive under dommernes kontrol gennem hele kampen.
(b) Dommeren ved kastegærdet skal tage bolden i besiddelse ved hvert gærdefald, ved begyndelsen af en pause i spillet og anden afbrydelse af spillet.

3. Ny bold
Medmindre der er truffet aftale om andet før kampen, kan hver anfører forlange, at en ny bold tages i brug ved starten af hver innings.

4. Ny bold i en kamp af mere end én dags varighed
I en kamp af mere end én dags varighed er markholdets anfører berettiget til at forlange en ny bold, efter det nærmere fastsatte antal overe er kastet med den gamle bold. Cricketmyndigheden i det pågældende land beslutter hvor mange overe der skal kastes, før en ny bold kan tages i brug; dog må antallet ikke være mindre end 75 overe.
Dommerne skal markere over for gærdespillerne samt regnskabsførerne, at en ny bold tages i brug.

5. Tabt bold eller uegnet bold
Såfremt en bold går tabt under spillet eller, efter dommernes mening, som følge af normal anvendelse, er blevet uegnet til fortsat brug i kampen, skal dommerne udskifte denne med en bold, som de skønner har været brugt lige så meget, som den bold der udskiftes. Bliver en bold udskiftet, skal dommerne underrette gærdespillerne samt markholdets anfører herom.

6. Specifikationer
Specifikationerne vedr. boldens vægt og størrelse som beskrevet i Stk.1. ovenfor gælder kun for herrecricket. Følgende specifikationer for boldes vægt og størrelse gælder for:
(i) Damecricket
- Vægt: fra 140 gram (4 15/16 ounces) til 151 gram (5 5/16 ounces)
- Omkreds: fra 21 centimeter (8 ¼ tommer) til 22,5 centimeter (8 7/8 tommer)
(ii) Ungdomscricket - under 13 år
- Vægt: Fra 133 gram (4 11/16 ounces) til 144 gram (5 1/16 ounces)
- Omkreds: Fra 20,5 centimeter (8 1/16 tommer) til 22,0 centimeter (8 11/16 tommer).

§6 BATTET

1. Bredde og længde
Battets samlede længde må ikke være over 96,5 cm. Battets plade skal være af træ og bredden må ikke være over 10,8 cm.
2. Beklædning af battets overflade
Battet må være beklædt med et materiale som beskyttelse, forstærkning eller reparation. Et sådant et materiale må ikke være mere end 1,56mm tykt og skal være af en beskaffenhed, der sandsynligvis ikke kan forårsage betydelig beskadigelse af bolden.

3. Hånd eller handske betragtes som del af battet
I disse Love skal
(a) en reference til et bat betyde at battet holdes af en gærdespiller.
(b) kontakt mellem bolden og enten
- (i) slåerens bat alene, eller
- (ii) slåerens hånd, der holder battet, eller
- (iii) nogen del af en handske som slåeren bærer på den hånd, der holder battet, skal betragtes som om bolden rammer eller rører battet, eller bliver ramt af battet.

§7 PITCHEN

1. Pitchens areal
Pitchen er et rektangulært areal på banen af en længde på 20,12 m og en bredde på 3,05 m. Pitchen afgrænses i hver ende af kastegrænserne og i siderne af en tænkt linie 1,52 m parallelt fra en tænkt linie, der forbinder midten af de to midterpinde. Se §8.1 (Bredde og opstilling af gærderne) og §9.2 (Kastegrænsen).

2. Pitchens egnethed for afvikling af kampen
Dommerne har den endelige afgørelse af, om en pitch er egnet til afvikling af spillet. Se §3.8 (Banens egnethed, vejr- og lysforhold) og §3.9 (Afbrydelse af spillet på grund af dårlige bane-, vejr- eller lysforhold).

3. Udvælgelse og forberedelse
Før kampens start er baneledelsen ansvarlig for udvælgelse og forberedelse af pitchen. Under kampen er det dommernes ansvar at kontrollere pitchens benyttelse og tilstand samt sørge for, at den holdes i orden.

4. Flytning til en anden pitch
Der må ikke flyttes pitch under kampen medmindre dommerne beslutter, at den benyttede pitch er urimelig eller farlig at spille på. Dette kan kun ske med begge anføreres samtykke.

5. Kunstpitche
Hvis en kunstpitch benyttes skal den overholde følgende mål:
- Længde: Mindst 17,68 m. mellem de to slaggrænser
- Bredde: Mindst 1,83 m.
- Se §10.8 (Kunstpitche).

§8 GÆRDERNE

1. Bredde og opstilling
To sæt gærdepinde opstilles over for og parallelt med hinanden i en afstand af 20,12 meter mellem de to midterpindes midtpunkter. Hvert sæt gærdepinde skal bestå af tre gærdepinde af træ med to overliggere af træ placeret ovenpå. Gærderne skal opstilles med en bredde på 22,86 cm. Se Appendiks A.

2. Gærdepindenes størrelse
Toppen af gærdepindene skal være 71,1 cm over jorden og skal være hvælvede bortset fra rillerne til overliggerne. Den del af en gærdepind, der er over jorden, skal være cylindrisk, bortset fra den hvælvede top, og have en diameter på ikke under 3,49 cm eller 3,81 cm. Se Appendiks A. Gærdepindene skal være lige store og placeres således, at bolden ikke kan passere imellem dem.

3. Overliggerne
(a) Når overliggerne ligger på deres plads oven på gærdepindene
- (i) må de ikke rage mere end 1,27 cm op over disse
- (ii) skal de passe mellem gærdepindene uden at presse disse ud af deres lodrette stilling.

(b) Hver overligger skal overholde følgende mål (Se Appendiks A):
- Længde på overliggerens tykkeste, midterste del 5,40 cm
- Den lange tap 3,49 cm
- Den korte tap 2,06 cm

4. Ungdomscricket
I ungdomscricket anvendes de samme definitioner af gærderne men med følgende mål:

- Bredde 20,32 cm
- Afstand mellem gærderne for U13 19,20 m
- Afstand mellem gærderne for U11 18,29 m
- Afstand mellem gærderne for U9 16,46 m
- Højde over jorden 68,58 cm
- Gærdepindenes diameter ikke mindre end 3,18 cm eller mere end 3,49 cm
- Hver overliggers samlede længde 9,68 cm
- Overliggerens tykke, midterste del 4,60 cm
- Lange tap 3,18 cm
- Korte tap 1,91 cm

5. Spil uden overliggere
Dommerne kan beslutte, at der skal spilles uden overliggere, hvis dette skønnes nødvendigt. I så fald skal der spilles uden overliggere i begge ender. Så snart forholdene igen tillader det, skal der igen spilles med overliggere. Se §28.4 (Spil uden overliggere).

§9 KASTEGRÆNSER, SLAGRÆNSER OG SIDELINIER

1. Grænser og linier
I hver ende af pitchen skal en kastegrænse, en slaggrænse og to sidelinier afmærkes med hvidt, således som nærmere beskrevet i stk.2, stk. 3, og stk. 4 nedenfor. Se endvidere Appendiks B.

2. Kastegrænsen
Kastegrænsen, som udgøres af den bageste kant i opstregningen af grænsen, skal udgøre en linie gennem midten af de tre gærdepinde i hver ende af pitchen. Den skal være 2,64 meter lang med gærdepindene placeret midt på den.

3. Slaggrænsen
Slaggrænsen, som udgøres af den bageste kant i opstregningen, opstreges foran og parallelt med kastegrænsen i hver ende af pitchen. Den bageste kant af grænsens afmærkning skal være 1,22 meter fra gærdepindenes midtpunkter og skal fortsætte mindst 1,83 meter til hver side af midterpindens midtpunkt. Slaggrænsen forudsættes at være ubegrænset i sin længde.

4. Sidelinien
Sidelinien, som udgøres af den inderste kant af grænsemarkeringen, skal opstreges vinkelret mod slaggrænsen i en afstand af 1,32 meter fra den tænkte linie, der forbinder midten af de to midterpinde. Hver sidelinie skal afmærkes mindst 2,44 meter bagud fra slaggrænsen og forudsættes at være ubegrænset i sin længde.

§10 KLARGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF BANEN

1. Tromling
Under kampen må pitchen ikke tromles, bortset fra de undtagelser som er foreskrevet i pkt. (a) og (b) nedenfor.
(a) Hvor hyppigt og længe må der tromles
Under kampen kan pitchen tromles på anmodning af gærdeholdets anfører i ikke over 7 minutter før hver innings begyndelse, bortset fra kampens første innings, og før spillets begyndelse hver dag. Se pkt. (d) nedenfor.
(b) Tromling efter udsat start på kampen
Udover tromling, som tilladt i henhold til pkt. (a), kan anføreren for gærdeholdet anmode om at få pitchen tromlet i ikke mere end 7 minutter, hvis kampens start må udskydes efter at der er trukket lod, men inden første innings er påbegyndt. Hvis dommerne imidlertid i enighed skønner, at udsættelsen ikke væsentligt har påvirket pitchens tilstand, skal de afslå anmodningen om at få pitchen tromlet.
(c) Valg af tromle
Hvis der er flere end én tromle til rådighed, bestemmer gærde-holdets anfører, hvilken der skal anvendes.
(d) Hvornår kan tilladt tromling foretages
Tilladt tromling (maksimum 7 minutter) før spillets start skal påbegyndes ikke senere end 30 minutter før det tidspunkt, der er fastsat for kampens start, også hvis dette tidspunkt udskydes. Anføreren for gærdeholdet kan imidlertid udskyde tromlingen til ikke mindre end 10 minutter før spillet starter.
(e) Utilstrækkelig tid til at fuldføre tromlingen
Hvis en anfører lukker sin innings eller frafalder denne eller sender modstanderne til gærdet igen, og den anden anfører derved bliver afskåret fra at udnytte sin ret til 7 minutters tromling, eller hvis en anden årsag forhindrer de 7 minutters tromling, skal den ekstra nødvendige tid hertil fratrækkes den normale spilletid.

2. Fejning
(a)
Hvis der skal tromles, skal pitchen først fejes for at undgå eventuelle skader på grund af tromlingen. Fejningen skal foretages således, at det ikke påvirker de 7 minutter, der er tilladt til tromling.
(b)
Højst 30 minutter og mindst 10 minutter før spillet skal genoptages efter pauser eller mellem innings eller før begyndelsen af hver dags spil, skal alt løst affald fjernes fra pitchen . Se §15.1 (Definition af en pause).
(c)
Uanset bestemmelserne i pkt. (a) og (b) ovenfor, skal dommerne ikke tillade fejning, hvis de skønner, at det kan skade pitchen.

3. Slåning
(a) Pitchen
Pitchen skal slås på hver spilledag under kampen, hvor det forventes at der kan spilles så vidt bane- og vejrforhold tillader dette.

(b) Slåning af outfielden
For at sikre at forholdene er så ens som muligt for begge hold, skal outfielden normalt slås før spillets begyndelse på hver af kampens dage, så vidt bane- og vejrforhold tillader dette.
Hvis slåning af outfielden af andre grunde end bane- eller vejrforhold ikke er mulig, skal baneledelsen meddele anførerne og dommerne hvilken procedure der følges for slåning af outfielden under kampen.

(c) Ansvaret for slåning
Baneledelsen er ansvarlig for al slåning forud for kampen.
Alle efterfølgende slåninger skal ske under dommernes opsyn.

(d) Hvornår skal pitchen og banen slås
- (i) Slåning af pitchen på hver kampdag skal foretages ikke senere end 30 minutter før det fastsatte eller udskudte tidspunkt for spillets start.
- (ii) Slåning af outfielden på hver kampdag skal foretages ikke senere end 15 før det fastsatte eller udskudte tidspunkt for spillets start.

4. Vanding
Pitchen må ikke vandes under kampen.

5. Genoptegning af grænser
Slaggrænser, kastegrænser og sidelinier skal tegnes op når som helst en dommer skønner dette nødvendigt.

6. Reparation af huller
Dommerne skal påse, at huller forårsaget af kastere eller gærdespillere renses og tørres, når dette er nødvendigt for at fremme spillet. I kampe af 2 eller flere dages varighed skal dommerne om nødvendigt tillade, at huller forårsaget af kasteres afleveringsskridt, dækkes af græstørv eller brug af hurtigttørrende materiale med samme formål.

7. Sikring af fodfæste og vedligeholdelse af pitchen
Under spillet skal dommerne tillade, at spillerne sikrer deres fodfæste ved hjælp af savsmuld, forudsat at dette ikke beskadiger pitchen og at §42 (Fair og unfair spil) ikke overtrædes.

8. Kunstpitche
Hvor det er muligt og hensigtsmæssigt, skal bestemmelserne i stk. 1 til 7 ovenfor også gælde for kunstpitche.

Opdateret: 26.12.04

Se flere paragraffer  nederst.

 

Der anbefales en skærmopløsning på 1024 x 768

Dansk v/P.Power